AML ПОЛИТИКА

БОРБА СРЕЩУ ПАРИЧНОТО ПАЗАНЕ

Политика за AML – KYC

Fiduвръзка ® и неговите оператори отдават най-голямо значение на борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, както в себе си, така и в рамките на проектите и други бизнеси, които подкрепят.

Fiduвръзка ® се ангажира да изпълнява своята професия с пълна обективност, честност и безпристрастност, като гарантира предимството на интересите на компанията, клиентите и целостта на пазара. Този ангажимент за спазване на строги професионални стандарти и етика има за цел не само да гарантира спазването на действащите закони и разпоредби в различните юрисдикции, в които Fidulink.com оперира, но и да спечели и поддържа в дългосрочен план доверието на своите клиенти, нейните акционери, нейните служители и нейните партньори.

 

Харта за професионално поведение и етика на Fiduвръзка ® („Хартата“) няма за цел да изброи по изчерпателен и подробен начин всички правила за добро поведение, управляващи нейните дейности и тези на нейните сътрудници в различните страни, в които Fiduвръзка ® практикува своята професия. Целта му е по-скоро да установи определени ръководни принципи и правила, предназначени да гарантират, че неговите служители имат обща визия за етичните стандарти, специфични за Fiduвръзка ® и че упражняват професията си в съответствие с тези стандарти. Целта му е да засили вътрешното и външното доверие в професионализма на служителите на Fidu.връзка ®.

Очаква се от всички служители на Fiduвръзка ® (включително тези, които работят под режим на командироване или командироване), че прилагат стриктно и без никакъв натиск правилата и процедурите на тази Харта при ежедневното упражняване на своите функции, с пълна отговорност, честност и усърдие.

 

Пране на пари / Финансиране на тероризма

Като се има предвид естеството на дейността на Fiduвръзка ® прането на пари и финансирането на тероризма представляват специфични и значителни рискове от правна гледна точка и гледна точка на репутацията. Спазване на действащите закони и разпоредби срещу изпирането на пари в страните, в които Fiduвръзка ® осъществява своята дейност е от изключително значение.

Следователно Fiduвръзка ® разработи програма, включваща:

 • подходящи вътрешни процедури и контрол (мерки за надлежна проверка);
 • програма за обучение при наемане на персонал и непрекъснато.

Мерки за бдителност:

Знанието на клиента (KYC - Know Your Client) предполага задължения за идентификация и проверка на самоличността на клиента, както и, ако е необходимо, правомощията на лицата, действащи от името на последния, за да придобиване на сигурност при работа с легитимен и законен клиент:

 • В случай на физическо лице: чрез представяне на валиден официален документ, включително неговата снимка. Данните, които трябва да бъдат отбелязани и запазени, са името (ите) - включително моминско име за женени жени, имена, дата и място на раждане на лицето (националност), както и естеството, датата и мястото на издаване и датата на валидност на документа и името и качеството на органа или лицето, издало документа и, когато е приложимо, го удостоверява;
 • В случай на юридическо лице чрез съобщението на оригинала или копието на всеки акт или извлечение от официален регистър от по-малко от три месеца, като се посочват името, правната форма и адресът на седалището социална идентичност и идентичност на споменатите партньори и социални лидери.

Освен това се изисква и следната информация:

 • пълен адрес (и)
 • телефонни номера и / или GSM
 • имейл (и)
 • професия (и)
 • Пълна самоличност на директора (ите)
 • Пълна самоличност на акционера (ите) 
 • Идентичност на икономическия бенефициент (и) 

Както и следните документи:

  • Копие на заверен паспорт
  • Заверено доказателство за адрес потвърждава
  • Референтно писмо от банка или счетоводител
  • Вероятно втори документ за самоличност (документ за самоличност, лиценз
   шофиране, разрешение за пребиваване).
  • Бизнес план
  • Бизнес модел

Този списък не е изчерпателен и в зависимост от обстоятелствата може да се вземе предвид друга информация.

Fiduвръзка ® очаква клиентите си да предоставят правилна и актуална информация и да ги информират възможно най-скоро за всякакви промени, които могат да настъпят.

Мерки, които трябва да се прилагат в случай на съмнение:

В случай на подозрение за пране на пари и/или финансиране на тероризма или в случай на съмнение относно истинността или уместността на получените идентификационни данни, Fiduвръзка ® се задължава:

  • Да не влизате в бизнес отношения или да извършвате никакви транзакции
  • Да сложи край на бизнес отношенията, без да е необходимо оправдание

 

Последна актуализация на 23 г. в 05:2024 ч

Превод на тази страница?

Проверка на наличността на домейн

Зареждане
Моля, въведете името на вашия домейн на вашата нова финансова институция
Моля, проверете дали не сте робот.
Нужда от помощ ?