WWW.FIDULINK.COM > Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ - ПРОДАЖБА - ИЗПОЛЗВАНЕ

 

 1. Цел и обхват

1.1. Тези общи условия за продажба и употреба са предназначени да уреждат търговските отношения между " FIDULINK " търговски оператор: Suxys Ltd, компания 12706886, ЗАКОН: 9845007DF5742FC5K830, IDST КОД: 0HZJ4VL4ECFQ (  Връзка: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Централен офис: Wenlock Road, N17GU, Лондон, Англия, Великобритания, имейл: info@fidulink.com, телефон; +44 (0) 20 32 89 59 99  ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Всички домейни и поддомейни на .FIDULINK.com ») и нейните клиенти (" Клиент "). Въз основа на настоящите Общи търговски условия, FIDULINK ще предоставя на клиента различни услуги като създаване на компании (" Общество ") и някои свързани допълнителни услуги (" Допълнителни услуги "), както и помощ при откриване на сметки в банки или небанкови доставчици на финансови услуги (" Откриване на сметка или банково въведение »).

1.2. Настоящите общи търговски условия представляват неразделна част от всеки договор, сключен между КЛИЕНТИ et FIDULINK чрез цифров подпис на формуляр FIDULINK, независимо дали е подписан онлайн чрез валидиране на поръчка на платформа FIDULINK или на хартия (" Договор "). Сключвайки договор с FIDULINK, Клиентът приема настоящите Общи търговски условия. Списък с цени и списък с услуги са достъпни на уебсайтовете на FIDULINK.

1.3. Всички други общи условия, които се отклоняват, противоречат или допълват настоящите Общи търговски условия, ще бъдат изключени от който и да е договор, освен ако не е изрично уговорено друго в писмена форма между Клиента и FIDULINK.

1.4. В случай на противоречие между настоящите Общи търговски условия и който и да е договор, разпоредбите на договора имат предимство пред тези Общи търговски условия. В случай на конфликт можете да се свържете с нашата служба за управление на конфликти на адрес: адвокат [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK си запазва правото да променя Общите търговски условия по всяко време с незабавен ефект. Клиентът ще бъде информиран за тези модификации чрез уведомление, публикувано на FIDULINK.com. Измененията ще се считат за одобрени от Клиента, освен ако FIDULINK не получи писмено възражение в това отношение в рамките на четири седмици от датата на уведомлението.

 1. Съдържание и обхват на услугите

Основане и управление на компания и допълнителни услуги

2.1. FIDULINK може да предостави на клиента услуга за учредяване на компания в юрисдикциите, посочени в списъка, публикуван на уебсайта на FIDULINK ( www.fidulink.com ) или неговите платформи (интернет, мобилно приложение или приложение за таблет, приложение IOS, приложение за Android). FIDULINK може също така да организира, независимо дали чрез свързани с FIDULINK компании или трети страни, предоставянето на Допълнителни услуги, като назначаване на фидуциарни директори, фидуциарни акционери, сметка на интернет търговец, фирмено лого, печат на фирма, печат на фирма, пълномощно, нотариално заверено удостоверение и апостил върху документи, искане за лицензи, искане за одобрение, търсене на помещения, търсене на персонал, търсене на партньори и всякакви други услуги, които FIDULINK и КЛИЕНТЪТ считат за полезни за създаването или създаването на компанията на клиента. Терминът „свързани дружества“ означава по отношение на FIDULINK дъщерно дружество или холдингово дружество на FIDULINK или друго дъщерно дружество на този холдинг, адвокати, счетоводители, адвокати, нотариуси и други агенти на FIDULINK.

2.2. Всички допълнителни услуги ще се предоставят въз основа на конкретно споразумение между клиента и съответния доставчик на допълнителни услуги, с изключение на печати, печати и лога, нотариално заверено удостоверение и апостил. 

2.3. Следното е включено в регистрацията на фирмен пакет: 4 акционери, 2 директори, допълнителни акционери или директори ще трябва да бъдат фактурирани за регистрация в зависимост от юрисдикцията.

Банкова сметка и въвеждане на банката и портфейл 

2.3. FIDULINK при поискване може да подпомогне Клиента във връзка с банковото или финансовото въвеждане, откриването на сметка в банка, платежна институция, финансова институция или небанков доставчик на услуги, доставчик на портфейл, (" Банка или институция "). В този контекст FIDULINK може да предложи на клиента списък с обекти, но клиентът е този, който е отговорен за избора на обект, при условие че се приеме предприятието и съответствието на клиента и неговата компания, дъщерно дружество, клон, търговско представителство (Добро състояние, дейности, поддръжка, помещения и др.). Клиентът може да избере или предприятие от списъка на обекти, предоставени от FIDULINK, или обект на трета страна (само при поискване и без никаква гаранция, че предприятието приема откриването на фирмената сметка на клиента) в рамките на две искания и отказ на клиентът и / или банките и / или заведенията). Успешното внедряване на допълнителни услуги като кредитни карти, чекови книжки или достъп до Интернет банкиране не е гарантирано и се предлага както е, така и без гаранция. Услугата може да се използва само за законни цели, определени от приложимото законодателство и клиентът се задължава да предостави цялата информация, свързана с дейността му и произхода на средствата си, както и всякакви други въпроси или информация, поискани от заведението или FIDULINK.

2.4 SUXYS Ltd и FiduLink.com не предлагат никаква услуга Wallet или E-Wallet, услугите Wallet или E-Wallet, присъстващи на уебсайта на www.FiduLink.com и / или поддомейни и други домейни на марка, са услуга на SUXYS International Limited . Клиентът приема, че при никакви обстоятелства и от какъвто и да е вид не може да се обърне срещу FiduLink.com или SUXYS Ltd по отношение на връзката за регистрация и влизане на уебсайта на FiduLink.com. Клиентът освобождава FiduLink.com и SUXYS Ltd от всякакво преследване в случай на спор с учреждения или други финансови или банкови институции, за които е получил представяне по негово искане от своите предприятия.

 1. Право на отказ от услуги

FIDULINK.com и или SUXYS Ltd си запазва правото да откаже всички или част от услугите, които предлага на Клиент, без причина и обяснение и при никакви обстоятелства не може да носи отговорност за този отказ. Не може да бъде възстановено възстановяване в случай на отказ на услуги от FIDULINK. Ако ви бъде отказана услуга, можете да се свържете с нашия правен отдел на адрес: legal@fidulink.com. 

 1. Правен съвет

Въпреки че FIDULINK се стреми да предоставя достоверна и точна информация за всички свои услуги, юрисдикции, юридически форми на дружества, данъци и друга информация, свързана със създаването на компания, тя не предоставя съвети или информация относно (данъчно облагане физическо лице, данъчно облагане юридическо лице, Офшорно събрание, офшорно събрание, освобождаване от данъци за физически лица и компании) Като такова, клиентът приема и удостоверява, че не е получавал никакви правни или данъчни съвети от FIDULINK или SUXYS Ltd или от местните агенти на FIDULINK (адвокати, юристи, счетоводители , Агенти) или друга институция или физическо или юридическо лице във връзка с FIDULINK или SUXYS Ltd. Отговорността на Клиента е да гарантира, че той получава всички необходими правни и данъчни съвети по отношение на създаването и дейността на Дружеството, както и да гарантира, че дейностите не нарушават законодателството на която и да е компетентна юрисдикция. Клиентът приема и се задължава да осигури доброто правно, фискално и административно поведение на своята компания. 

 1. Правни цели

Клиентът гарантира, че няма да използва нито едно от правата, предоставени в Договор за незаконни, нецензурни, неморални или клеветнически цели и няма да дискредитира FIDULINK по никакъв начин. Клиентът не може при никакви обстоятелства да използва или комбинира името на FIDULINK и агентите FIDULINK, изцяло или частично, за търговски цели. Когато е приложимо, FIDULINK си запазва правото да си сътрудничи с всеки официален разследващ орган в случай на твърдение за нарушение срещу Клиента. 

 1. Пране на пари и надлежна проверка

Клиентът ще предостави на FIDULINK всякаква информация, счетена за необходима от последния, за да гарантира, че Компанията спазва приложимото законодателство за борба с изпирането на пари и надлежната грижа. Клиентът носи отговорност да гарантира, че информацията, предоставена на FIDULINK, е вярна. Клиентът също така декларира пред FIDULINK, че стоките или средствата, въведени в Дружеството, не представляват, пряко или непряко, облагите от престъпление или друга незаконна дейност. За да позволи на FIDULINK да изпълни своите законови задължения, Клиентът ще информира FIDULINK напълно и бързо за всяка промяна, свързана с икономическия бенефициент, акционерите и директорите на компанията. Икономическите бенефициенти, посочени от Клиента, ще подпишат физически или цифрово „формуляр“ или „електронен формуляр“, както се изисква от Договора. Клиентът ще информира FIDULINK за ​​естеството на дейността на своята компания незабавно и всяка промяна ще бъде предмет на предварително писмено съгласие на FIDULINK. Клиентът и акционерите и другите бенефициенти на компанията трябва да извършат проверка на самоличността в рамките на 30 дни от създаването на компанията с решението на www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite или Lite + минимален сертификат. Проверката на самоличността е задължителна за всички потребители. Клиентът ще трябва да извърши AML и KYC проверка с решението на www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite или Lite + сертификат Минимум). 

 1. Задължения на клиента

Предоставянето на подкрепящи документи във връзка с надлежната грижа може, по-специално и без да е изчерпателно, да включва: заверени оригинални копия на документи за самоличност, доказателство за адрес от по-малко от 3 месеца, банкови референтни писма, заверени оригинални копия на документи на фирми, както както и оригинали на заверени преводи, ако е приложимо, нотариална заверка, апостил и други цифрови удостоверения (IDST WORLD). Всяко сертифициране трябва да бъде изготвено в съответствие с изискванията на приложимата юрисдикция и съгласно инструкциите на FIDULINK. Клиентът има задължението да представи документите, необходими за изпълнение на задълженията за надлежна проверка преди началото на услугите на FIDULINK и на неговите агенти, адвокати, счетоводители, юристи, местни агенти.

 1. Такси и условия на плащане

Като цяло

8.1. Клиентът се задължава да заплати таксите, претендирани от FIDULINK при поръчка на своя фирмен пакет. Графикът на таксите FIDULINK се появява в списъка с таксите, публикуван на уебсайта на FIDULINK (www.fidulink.com ) и неговите платформи. В допълнение към посочените на сайта разходи, Клиентът признава, че трябва да възстанови всички направени разходи, включително, но не само, разходите, направени по време на свикването или участието в срещите на директори, акционери или секретари, разходите за свикване или присъствие на някакво извънредно общо събрание на Дружеството, разходите, свързани с подготовката на всяко изпращане на уведомление или декларация и всички други подобни разходи. FIDULINK започва фаза на изпълнение само след получаване на пълното плащане на таксите.
Всички такси и такси се заплащат във валутата, определена от FIDULINK, наличните валути са GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Валутен курс на база валутата EUR) . Клиентът няма право да удържа такси и разходи след оплаквания, свързани с каквато и да е услуга, гаранция или отговорност. По същия начин се изключва всяко право на потегляне от страна на Клиента. FiduLink.com актуализира обменния курс редовно на своите уебсайтове и на различните пазари и мобилни приложения.

8.2 Плащане в биткойн. FIDULINK приема плащания в биткойн с евро като обменна валута. Клиентът приема, че плащането може да подлежи на корекция в случай на внезапен спад на криптоактива. FIDULINK си запазва правото да откаже плащане в Bitcoin.

8.3 Плащане в Ethereum. FIDULINK приема плащания в Ethereum с евро като обменна валута. Клиентът приема, че плащането може да подлежи на корекция в случай на внезапен спад на криптоактива. FIDULINK си запазва правото да откаже плащане в Ethereum.

8.4 Плащане чрез Western Union. FIDULINK приема плащания чрез Western Union с евро като валута на превод. Клиентът се съгласява да поеме разходите на Western Union. FIDULINK си запазва правото да не откаже плащане от Western Union. Налично само за плащания чрез Western Union (режим на превод на банкова сметка). 

8.5 Плащане в MoneyGram. FIDULINK приема плащания в MoneyGram, използвайки евро като валута за превод. Клиентът се съгласява да поеме разходите на MoneyGram. FIDULINK си запазва правото да не откаже плащане от MoneyGram. Налично само за плащания с MoneyGram (режим на банкова сметка). 

Основане и управление на компания

8.2. В допълнение към годишните разходи, Клиентът трябва да плати на FIDULINK еднократна еднократна сума, за да позволи създаването на Дружество („разходи за включване”). Таксите за учредяване варират в зависимост от юрисдикцията и включват предоставяне на седалище на компанията (адрес), предоставяне на местен агент, както и всички документи, така че компанията да може да работи напълно от първия ден. регистрация, а именно: удостоверението за учредяване, издадено от местния регистър; статусите; резолюцията, свързана с назначаването на директора и разпределението на акциите и сертификата (ите) за акции.

Годишната такса е фиксирана такса, платима ежегодно при регистрация или подновяване на Дружеството. Те включват поддържането на Компанията във връзка с местните закони на юрисдикцията, както и подновяването на седалището, регистрирания агент и държавните такси на съответната юрисдикция. Тези такси не се възстановяват.

Клиентът е отговорен пред FIDULINK за ​​всички други данъци, като например държавни данъци, мита, данъци и други плащания към трети страни, както и такси и такси за трансфер на директори или акционери на попечители, включително плащания и всички незначителни оправдани разходи.

Клиентът признава правото на FIDULINK да преглежда годишните такси. Всяка промяна в структурата на таксите ще бъде уведомена за Клиента най-малко един месец преди началото на услугите за периода, за който се отнасят таксите. Клиентът може да плати дължимите такси на FIDULINK, като използва валидна кредитна карта Visa или MasterCard, изготвена на негово име, или по банков път. Клиентите, които предават на FIDULINK данните на кредитна карта (или подобен инструмент) като платежно средство, приемат, че FIDULINK фактурира тяхната кредитна карта за пълния размер на разходите и / или разходите, данъци, мита поради FIDULINK във връзка с услугата, както и всички други оправдани плащания или дребни разходи. Клиентът също така приема, че FIDULINK може да записва и използва данните на картата в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА

8.3. Ако плащането на годишната такса е дължимо и просрочено въпреки редовното таксуване от FIDULINK и разумните усилия за уведомяване на Клиента за такъв неуспех, Клиентът се съгласява, че FIDULINK може да дебитира от клиентската (дебитна или кредитна) карта. всяка такава неплатена сума, включително всяка санкция или глоба, наложени за възстановяване на дружеството до добър статут на регистрация.

В този случай Клиентът по-нататък приема, че FIDULINK ще има 60 дни от датата на дебита, за да плати всякакви годишни такси за регистрация, свързани с компанията на Клиента, и че всяка сума, дебитирана като неустойка за регистрация, също ще включва всяка допълнителна сума на наказанието, свързана с 60-дневния период на изчакване.

8.4. КОЛКОТО ТРЕТА СТРАНА ИЗПЛАЩА КАРТА В ИМЕ НА КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ ГАРАНТИРА, ЧЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЪТ СЪГЛАСУВА С ПЛАЩАНЕТО, КАТО И С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА И С ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ ЗА КАРТАТА ПО ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. КЛИЕНТЪТ ДЪЛЖИ ДА ПОЛУЧИ ОТ ДЪРЖАТЕЛЯ ДА ПОДПИШЕ И ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛ МОДЕЛЪТ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕН В ТОЗИ ПРОСТОР >>

 

Въведение в банките

8.5. Клиентът е длъжник на FIDULINK за ​​еднократна сума за предоставяне на своите услуги, свързани с въвеждането в банковото дело и откриването на банкова сметка. Тези административни такси могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие. Административните такси са изразени в GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC по избор на клиента на платформите FIDULINK. Клиентът ще трябва да плати административните такси, преди FIDULINK да започне да извършва услугата и да установи контакт с предприятието (ите). Клиентът може да плати административните такси на FIDULINK, като използва валидна кредитна карта Visa или MasterCard на негово име или по банков път. Клиентите, които изпращат данни за кредитни карти на FIDULINK като платежно средство, приемат, че FIDULINK ще фактурира тяхната кредитна карта за пълния размер на административните такси за избраната от тях сметка в допълнение към цената на куриерската услуга.

Клиентски акаунт на Marketplace-FiduLink.com или App-FiduLink.com 

Клиентът приема, че FIDULINK създава специален акаунт, когато прави поръчка онлайн. Клиентът приема и уверява FIDULINK, че осигурява пълна сигурност на достъпа до своя акаунт. Клиентът освобождава FIDULINK и SUXYS Ltd от всички отговорности в случай на небрежност от негова страна и неспазване на основните елементи за сигурност на неговата парола или вход за достъп. В случай на нарушение на акаунт или неправомерно използване, клиентът приема, че FIDULINK блокира достъпа до този акаунт без забавяне и без да дава причина на клиента. Клиентът приема да носи единствена отговорност за сигурността на своя акаунт и за своите достъпи, че той е единственият, който има паролата и данните си за вход.

 

Назначаване на директор

8.6. Клиентът дава пълномощно на FIDULINK и удостоверява, че всички лица, които ще бъдат назначени за директор на компания съгласно формуляра за поръчка, подаден на FIDULINK и които вече не са подписали декларация за приемане на мандат, наистина са дали съгласието си за мандат като директор в време на регистрация на дружеството и че всяко физическо лице, назначено за директор, е навършило 18 години. Също така тези удостоверяват, че администраторът е обект на информирано съгласие за неговото назначение и задължения.

Назначаване на директор

8.6.1 Клиентът упълномощава FIDULINK и удостоверява, че всички лица, които трябва да бъдат назначени за директор на компания, съгласно формуляра за поръчка, подаден на FIDULINK и които все още не са подписали декларация за приемане на длъжност, наистина са дали съгласието си в своя офис като директор момента на регистрация на дружеството и че всяко физическо лице, назначено за директор, е навършило 18 години. Също така тези удостоверяват, че директорът е обект на информирано съгласие за неговото назначение и задължения.

Назначаване на секретар

8.6.1 Клиентът упълномощава FIDULINK и удостоверява, че всички лица, които трябва да бъдат назначени за секретар на компания, съгласно формуляра за поръчка, подаден на FIDULINK (Задължение и задължителна регистрация в случай на назначена услуга за директор) и които все още не са подписали декларация за приемане на мандат наистина са се съгласили с мандата си като секретар по време на регистрацията на дружеството и че всяко физическо лице, назначено за директор, е навършило 18 години. Също така удостоверяват, че секретарят е обект на информирано съгласие за неговото назначение и задължения.

 

Други услуги за сътрудници

8.7. Клиентът е длъжен на FIDULINK за ​​невъзстановима еднократна сума за предоставяне на услугите, свързани с връзка с трети страни доставчици на услуги или съдействие с цел кандидатстване за получаване на такива услуги от трети страни доставчици. Тази сума се събира изключително за покриване на разходите на FIDULINK. Клиентът признава, че FIDULINK няма да бъде страна по договорни отношения, установени между Клиента и доставчика на услуги на трета страна. Клиентът потвърждава, че FIDULINK вероятно ще получи премия за доставчик на бизнес от доставчика на услуги на трета страна в случай на приемане от него и клиентът изрично се отказва от всякакви претенции за ретроцесията на такава премия.

 1. Комуникация и инструкции

Клиентът и FIDULINK могат да си изпращат взаимно инструкции, известия, документи или всяка друга комуникация по пощата, имейл, чрез специалния интернет портал FIDULINK или по факс, ТЕМА, който FIDULINK може да изпрати отчети за разходи или такси, прикачени по имейл. Клиентът и FIDULINK трябва да пазят всички инструкции, известия, документи или всяка друга комуникация като доказателство. Всички съобщения, предназначени за FIDULINK, ще бъдат изпратени до неговия централен офис или до всеки друг адрес, за който FIDULINK ще е уведомил писмено Клиента по всяко време и всички съобщения, предназначени за Клиента, ще бъдат изпратени на неговия адрес или на друг адрес, различен от Клиента. ще уведомява FIDULINK в писмена форма по всяко време, включително инструкцията за последващо публикуване, която трябва да бъде одобрена писмено. Тъй като FIDULINK трябва по всяко време да има възможност да се свърже с Клиента, ако е необходимо, Клиентът се задължава незабавно да информира FIDULINK, ако промени адреса, имейл адреса си или телефона / факса. В случай, че Клиентът възнамерява да прекрати всички услуги на FIDULINK за ​​определена компания или няколко компании, всяко уведомление за прекратяване, направено по имейл, трябва да бъде изпратено info@fidulink.com .

 1. Обработка и защита на данните

10.1. FIDULINK ще обработва лични данни, които съгласно дефиницията на Общия регламент за защита на данните (RGPD / GDPR), който включва всякаква информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, наричано още „субект на данни“. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, идентификатор на връзката или чрез един или повече фактори, специфични за физиономичната, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Обработка на данни означава всяка операция или набор от операции, извършени върху лични данни, независимо дали автоматизирани или ръчни, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, извличане, консултация, адаптация или модификация, използване, комуникация чрез предаване, разпространение, изтриване или унищожаване на такива данни, както и предоставянето, подреждането или комбинацията от данни, тяхното ограничаване или изтриване.

Получателите на лични данни включват компании от групата FIDULINK, действащи като подизпълнител или помощник, агенти, пребиваващи в юрисдикции, свързани с услуги, нашите доставчици на ИТ и телекомуникации, други доставчици на трети страни, включително банки, с които Клиентът има изрично желано да бъдат представени, публични регистри на дружества или юридически органи. Всяко от тези оповестявания ще бъде направено в съответствие с GDPR и нашите отношения с трети страни ще бъдат договорни, чрез които и двете страни се подчиняват на GDPR задължения като задължението за поверителност за всеки, който обработва личните данни на субектите на данни.

За да се спазят задълженията за познаване на клиента ("KYC") и да се гарантира, че услугите се предоставят правилно, обработваните данни включват данните на клиента, като имена и фамилии, националност, дата на раждане, местожителство и адреси за пребиваване, номера на паспорти, дати на валидност на паспорта и данни за контакт на лицата, които могат да бъдат идентифицирани, както и подкрепящи документи, потвърждаващи тези лични данни и инструкциите на клиента за услугите. Процесът KYC се извършва с приложението ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Клиентът има задължението да поддържа личните си данни с FIDULINK актуални през цялото времетраене на договорните отношения и да предоставя всички подкрепящи документи във връзка със задължението си да ги актуализира във формите, предписани от FIDULINK.

10.2. FIDULINK или местният агент може да обработва лични данни като подизпълнител от името на FIDULINK, който, където е приложимо, остава администраторът на данни. Допълнителна информация относно страните, с които споделяме данни, може да бъде получена в нашата Политика за поверителност.

10.3. Клиентът потвърждава, че може да получи повече информация, като се свърже с FIDULINK или като изпрати имейл до info@fidulink.com . Цялата комуникация ще се извършва на английски език. Всеки друг език може да бъде използван от FIDULINK по свое усмотрение, само като любезност към Клиента.

10.4. Клиентът е информиран, че има право да оттегли съгласието си. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката преди оттеглянето, нито законността на продължаване на обработката, ако съществува друга причина, оправдаваща обработката, като спазването на законовите задължения.

Клиентът гарантира на FIDULINK, че е получил пълното съгласие на който и да е субект на данни на трета страна, чиито лични данни се предават на FIDULINK от Клиента, и че това съгласие обхваща обработката от или чрез FIDULINK на личните данни на този субект на данни на трета страна поради съображения за предоставяне на услуги или спазване на пруденциални задължения.

10.5. FIDULINK, неговите администратори, служители или агенти, са длъжни да третират данните поверително. Въпреки всички мерки за сигурност, данните, включително комуникацията по електронната поща и личните финансови данни, могат да бъдат преглеждани от неоторизирани трети страни по време на предаване между Клиента и FIDULINK. За целите на комуникацията с FIDULINK, от Клиента може да се наложи да използва софтуер, произведен от трети страни, включително, но не само, софтуер за браузър, който поддържа протокол за защита на данните, съвместим с протокола, използван от FIDULINK. .

10.6. Информацията, предоставена в контекста на тази клауза, представлява частично представяне на защитата на данните. Това е обяснено по-подробно в нашата Политика за поверителност, достъпна на връзката, предоставена за тази цел.

 1. Правна неспособност

Клиентът ще поеме риска от всякакви предразсъдъци, произтичащи от правна неработоспособност, свързана с неговото лице или неговите адвокати или други трети страни, освен ако тази неработоспособност е била съобщена на FIDULINK в писмена форма.

 1. responsabilité

12.1. Без да се засягат конкретни разпоредби, всякакви щети, произтичащи от грешка или пропуск от страна на FIDULINK, неговите директори, служители или агенти, трябва да бъдат поети от Клиента, освен ако FIDULINK, неговите директори, служители или агенти не са извършили грубо небрежност или измама или друга отговорност, която не може да бъде изключена съгласно приложимото законодателство. FIDULINK няма да носи отговорност за загуби, претърпени поради механична повреда, стачка, интернет атака, терористична атака, природно бедствие, закъснение на пандемия или провал на който и да е член на персонала, ръководството или настойник при изпълнението на техните задължения. 

12.2. Всяка вреда, причинена или възникнала, пряко или косвено, от грешка, неуспех, небрежност, действие или бездействие от което и да е друго лице, система, институция или платежна инфраструктура ще се поеме от Клиента.

12.3. FIDULINK не може да носи отговорност, ако Допълнителните услуги не могат да бъдат внедрени. Отговорността на FIDULINK за ​​Допълнителни услуги е строго ограничена до избора, инструкциите и надзора на нейните филиали или други трети страни.

12.4. Всяка повреда или загуба в резултат на използването на пощенски услуги, телеграф, телекс, факсимиле, телефон и други средства за комуникация или транспортни средства, и особено загуба в резултат на закъснения, недоразумения, влошаване, малтретирането, причинено от трети страни, или дублирането на копия, са отговорност на клиента, освен ако FIDULINK не е извършил сериозна небрежност.

12.5. FIDULINK не може да носи отговорност в случай на повреда на едно от средствата за комуникация, необходими за изпълнението на услугите, предвидени в Договора, или за всяка поща или обаждане, получени в рамките на услугите, предвидени в Договора. FIDULINK не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването или изпращането на факс на инструкции, включително когато предаването е неуспешно, е непълно или загубено.

12.6. В конкретния случай на откриване на банкова сметка, FIDULINK действа като трета страна във взаимоотношенията между Банката и Клиента. Следователно FIDULINK не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за отношенията между Банката и Клиента. FIDULINK няма правомощия да действа и не претендира да действа като служител, представител или член на ръководството на Банката и / или да подписва от нейно име или да поема каквато и да е отговорност в име на банката.

 1. Продължителност, прекратяване и спиране на услугите

Като цяло

13.1. Всеки договор продължава за посочения период и след това ще бъде автоматично подновен за последователни периоди, равни на продължителността на първоначалния срок. За всички останали аспекти всеки договор ще бъде автоматично подновен при същите условия. FIDULINK или Клиентът могат да прекратят всеки договор за срока, посочен в него, или за края на всеки период на удължаване или подновяване, като уведоми писмено най-малко два месеца до другата страна. Под прекратяване се разбира, че не засяга каквито и да било права или задължения на страна, възникнали преди прекратяването или възникнали по отношение на някакво действие или бездействие, извършено преди прекратяването. Правото на незабавно прекратяване по справедлива причина е запазено.

13.2. В случай на нарушение от страна на Клиента на приложимите закони или на настоящите Общи условия за ползване и / или Общи, FIDULINK може да прекрати всеки Договор и услуги с незабавно действие, включително Договор за допълнителни услуги, предоставяни от компании, свързани с FIDULINK. Или от трети страни. В такъв случай Клиентът трябва да предприеме всички необходими мерки, за да замени всяка вакантна позиция в която и да е компания след такова прекратяване и е изрично договорено, че FIDULINK не може да носи отговорност за каквито и да е щети след такова незабавно прекратяване.

Основане и управление на компания

13.3. Всеки договор за дейността на Дружество е валиден за цяла година. В случай, че Клиентът прекрати договора или поиска FIDULINK да прехвърли управлението на Дружеството на друг агент или доставчик на фирмени услуги или да ликвидира компанията, FIDULINK няма да прехвърли или ликвидира Компанията, докато всички непогасени плащания, всички разходи и / или такси (включително, но не само държавни данъци, мита, данъци и други плащания към трети страни, както и такси, свързани с директори или попечители акционери и такса за трансфер от € 750,00) са платени изцяло.

Веднага след като Компанията е регистрирана и е регистрирана в съответната юрисдикция, Клиентът се задължава да подпише договор за посредничество. В противен случай FIDULINK си запазва правото да откаже да изпрати на Клиента социалните документи, свързани с Компанията, стига горепосоченият мандатен договор да не бъде подписан от Клиента.

Клиентът ще получи пълно възстановяване на таксата за присъединяване, намалена с разходите за куриер, ако са изпълнени следните три условия: (i) FIDULINK не е в състояние да създаде компания за клиента и (ii) FIDULINK е получил всички необходимите документи, надлежно попълнени от Клиента, включително копие на валиден документ за самоличност на Клиента, който е удостоверен в съответствие с конкретните инструкции на Конвенцията за надлежна проверка на швейцарски банки и всички документи, поискани от Клиент от FIDULINK, като по-специално сметки за комунални услуги, не по-стари от 3 месеца, автобиография и справочно писмо от банка И (iii) искането за възстановяване на сумата се подава в рамките на 60 дни след заплащане на конституционните разходи от клиента.

Откриване на банкова сметка

13.4. Услугата приключва с откриването на сметката от Банката и след това се установяват всички отношения между Клиента и Банката.

Всеки Клиент може да реши да анулира заявката си в рамките на 3 календарни дни след искането си за откриване на банкова сметка. Клиентът ще получи пълно възстановяване на таксата за инсталиране, намалена с разходите за куриер, ако са изпълнени следните три условия: (i) Банката, с помощта на FIDULINK, не може да отвори за Клиентът има сметка И (ii) FIDULINK или Банката е получила всички необходими документи, надлежно попълнени от Клиента, включително копие от валиден документ за самоличност на Клиента, който е удостоверен в съответствие с точните инструкции на Споразумението, свързани с задължение за надлежна проверка на швейцарски банки и всеки документ, поискан от клиента от FIDULINK, като, но не само, извлечения по сметки на кредитни карти, сметки за комунални услуги, трудов договор, удостоверение за учредяване или „друго доказателство за икономическия произход на фондовете. Това е единственият случай, в който се предлагат възстановявания. Не се предлага възстановяване по каквато и да е причина, ако клиентът реши да отмени заявката си след 3 календарни дни.

Модалност за възстановяване на суми

13.5. Всяко възстановяване може да се извърши само чрез същия начин на плащане като този, използван за плащане към FIDULINK.

 1. Делимост

Ако някоя клауза, съдържаща се тук, е или може да стане, съгласно който и да е писмен закон, или се счита от съд или административен орган или компетентна юрисдикция за незаконна, невалидна, забранена или неприложима, тогава такава клауза се счита за недействаща. до такава незаконосъобразност, нищожност, недействителност, забрана или неприложимост. Останалите клаузи ще останат в сила.

 1. назначение

За изпълнението на своите услуги, FIDULINK си запазва правото да наеме подизпълнители, които ще бъдат под нейно ръководство: юристи, юристи, счетоводители, дипломирани счетоводители, задължителни одитори и други агенти за включване на мрежата FiduLink .com. Правата и задълженията на Клиента, произтичащи от Договор, могат да бъдат прехвърлени на трети страни само с писменото съгласие на FIDULINK.

 1. Приложимо право 

Настоящото споразумение се урежда и създава в съответствие с британското законодателство. Всяко разногласие между страните, възникнало във връзка със Споразумението, включително по въпроси, свързани с неговото сключване, валидност или прекратяване, е предмет на изключителната юрисдикция на Suxys Ltd, т.е. съдилищата в Лондон в Обединеното кралство.

 

Превод на тази страница?

Извън линияМоля Изчакай
Поддръжка На Живо
На линия!

Онлайн агент

фидулинк

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ FIDULINK

×
СТЪПКА 1
×
СТЪПКА 2
×
СТЪПКА 3
Език "